แหล่งอ้างอิงข้อมูล

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

กรมวิชาการ. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545 ก.
. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสิ่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.),
2545 ข.
. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2544.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสิ่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545 ค.
. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,
2545 ง.
กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องแผนพัฒนาคุณ
ภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและหลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545.
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
จีรัณดา กั้วพิสมัย. การพัฒนาแผนการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542.
ฉันทนา การสอาด. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
ชวาล แพรัตกุล. เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2520.
ดำริ มิศรีพันธุ์. ความพึงพอใจและความต้องการการจัดการศึกษาสายอาชีพของศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544.Mahasarakham
http://www.youtube.com/watch?v=CZsM5QB1tAQ&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=LdWXTWdogDc&feature=related

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s